PNEL Gallery

STEAM 현판식

STEAM 현판식

STEAM 현판식

STEAM 현판식

STEAM 현판식

STEAM 현판식

[22.07.05] PNEL 회식

[22.07.05] PNEL 회식

2022 디스플레이재료분과 창립 워크숍

2022 디스플레이재료분과 창립 워크숍

2022 디스플레이재료분과 창립 워크숍

2022 디스플레이재료분과 창립 워크숍

2022 디스플레이재료분과 창립 워크숍

2022 디스플레이재료분과 창립 워크숍

2022 IC ME&D

2022 IC ME&D

2022 MRS spring _Hawaii_1

2022 MRS spring _Hawaii_1

2022 MRS spring _Hawaii_2

2022 MRS spring _Hawaii_2

2022 MRS spring _Hawaii_3

2022 MRS spring _Hawaii_3

2022 MRS spring _Hawaii_4

2022 MRS spring _Hawaii_4

2022 MRS spring _Hawaii_5

2022 MRS spring _Hawaii_5

[22.05.17] 스승의 날

[22.05.17] 스승의 날

[22.4.11] PNEL 단체사진

[22.4.11] PNEL 단체사진

[22.02.24] 신입생 멘토링

[22.02.24] 신입생 멘토링

[21.11.15] PNEL 단체사진

[21.11.15] PNEL 단체사진

[21.09.07] 신입생 멘토링

[21.09.07] 신입생 멘토링

[21.08.27] 2021 가을학기 졸업식

[21.08.27] 2021 가을학기 졸업식

[21.07.09] IC ME&D 포스터 수상

[21.07.09] IC ME&D 포스터 수상

[21.05.14] 스승의 날

[21.05.14] 스승의 날

[21.04.05] PNEL 단체사진

[21.04.05] PNEL 단체사진

[20.11.06] PNEL 단체사진

[20.11.06] PNEL 단체사진

[20.07.05] PNEL 단체사진

[20.07.05] PNEL 단체사진

[20.07.05] 이영준 박사님 결혼식

[20.07.05] 이영준 박사님 결혼식

[20.04.15] PNEL 단체사진

[20.04.15] PNEL 단체사진

[20.02.14] 2020 한국반도체학술대회 (KCS)

[20.02.14] 2020 한국반도체학술대회 (KCS)

[19.12.19] PNEL 송년회

[19.12.19] PNEL 송년회

[19.11.14] PNEL&MFSM 합동세미나

[19.11.14] PNEL&MFSM 합동세미나

[19.11.14] PNEL 단체사진

[19.11.14] PNEL 단체사진

[19.11.13] Prof. Barry P. Rand 방문

[19.11.13] Prof. Barry P. Rand 방문

[19.10.08] PNEL 회식

[19.10.08] PNEL 회식

[19.10.08] PNEL 현판식

[19.10.08] PNEL 현판식

[19.07.08] PNEL 회식

[19.07.08] PNEL 회식

[19.04.15] PNEL 단체사진

[19.04.15] PNEL 단체사진

[19.03.27] Olga Bubnova 방문

[19.03.27] Olga Bubnova 방문

[19.03.18] PNEL 회식

[19.03.18] PNEL 회식

[19.03.15] PNEL&MNE 합동세미나

[19.03.15] PNEL&MNE 합동세미나

[19.02.14] 2019, KCS

[19.02.14] 2019, KCS

[18.11.15] Prof. Andrew M. Rappe 방문

[18.11.15] Prof. Andrew M. Rappe 방문

[18.11.06] PNEL 단체사진

[18.11.06] PNEL 단체사진

[18.10.18] Prof. Antoine Kahn 방문

[18.10.18] Prof. Antoine Kahn 방문

[18.6.26] Prof. Hendrik J. Bolink 방문

[18.6.26] Prof. Hendrik J. Bolink 방문

[18.06.14] PNEL 회식

[18.06.14] PNEL 회식

[18.06.14] PNEL 회식

[18.06.14] PNEL 회식

[18.06.04] Science 축하 파티

[18.06.04] Science 축하 파티

[18.05.31] KBS 기자 방문

[18.05.31] KBS 기자 방문

[18.04.12] PNEL 단체사진

[18.04.12] PNEL 단체사진

[18.04.02-06] 2018 MRS Spring

[18.04.02-06] 2018 MRS Spring

[18.04.02-06] 2018 MRS Spring

[18.04.02-06] 2018 MRS Spring

[18.04.02-06] 2018 MRS Spring

[18.04.02-06] 2018 MRS Spring

[18.03.21]PNEL 회식

[18.03.21]PNEL 회식

[18.02.05-07] 2018, Winter Symposium

[18.02.05-07] 2018, Winter Symposium

[18.02.07]조승현학생 KCS 포스터상 수상

[18.02.07]조승현학생 KCS 포스터상 수상

[18.02.07]김주성학생 KCS 포스터상 수상

[18.02.07]김주성학생 KCS 포스터상 수상

[17.12.22]이영준박사 포항공대 신진박사상 수상

[17.12.22]이영준박사 포항공대 신진박사상 수상

[17.12.21]2017년 송년회

[17.12.21]2017년 송년회

[17.11.20]박민호 박사 삼성전기 우수논문상 동상 수상

[17.11.20]박민호 박사 삼성전기 우수논문상 동상 수상

[17.11.01]김영훈 박사 IASSF Best Assay 수상

[17.11.01]김영훈 박사 IASSF Best Assay 수상

[17.10.27]김우수교수님 송별회

[17.10.27]김우수교수님 송별회

[17.10.25-27]ACOE 학회 발표

[17.10.25-27]ACOE 학회 발표

[17.10.24]이영준 박사 Chemical Science 수상

[17.10.24]이영준 박사 Chemical Science 수상

[17.10.20]Reinhold Dauskardt 방문

[17.10.20]Reinhold Dauskardt 방문

[17.07.18]PNEL 단체사진

[17.07.18]PNEL 단체사진

[17.07.11]PNEL 회식

[17.07.11]PNEL 회식

[17.05.18]김영훈 박사 ME&D 젊은 과학자상 수상

[17.05.18]김영훈 박사 ME&D 젊은 과학자상 수상

[17.04.18]권성주 학생(박사과정) MRS 포스터상 수상

[17.04.18]권성주 학생(박사과정) MRS 포스터상 수상

[16.11.08]박민호 학생(박사과정) ENGE 포스터상 수상

[16.11.08]박민호 학생(박사과정) ENGE 포스터상 수상

[16.11.08]김영훈 박사 ENGE 포스터상 수상

[16.11.08]김영훈 박사 ENGE 포스터상 수상

[16.10.21]PNEL SNU

[16.10.21]PNEL SNU

[16.06.02]Noriaki Horiuchi 방문

[16.06.02]Noriaki Horiuchi 방문

[16.05.19]조힘찬 박사 ME&D 젊은 과학자상 수상

[16.05.19]조힘찬 박사 ME&D 젊은 과학자상 수상

[16.05.19]안소영 학생(박사과정) ME&D 포스터상 수상

[16.05.19]안소영 학생(박사과정) ME&D 포스터상 수상

[16.05.19]PNEL 단체사진

[16.05.19]PNEL 단체사진

[16.05.13]스승의날 기념 회식

[16.05.13]스승의날 기념 회식

[16.02.19]2015년도 졸업식

[16.02.19]2015년도 졸업식

[16.01.08]대학원생 연구장려 시상식

[16.01.08]대학원생 연구장려 시상식

[15.12.10]TBC 촬영팀 방문

[15.12.10]TBC 촬영팀 방문

[15.09.11]PARC방문

[15.09.11]PARC방문

[16.06.25] 미팅 후 교수님과 셀피

[16.06.25] 미팅 후 교수님과 셀피

[15.06.19]페로브스카이트 워크샵

[15.06.19]페로브스카이트 워크샵

[15.06.16]KBS 촬영팀방문

[15.06.16]KBS 촬영팀방문

[15.06.11]Hanying Li 교수 초청

[15.06.11]Hanying Li 교수 초청

[15.05.27]Sekitani 교수 초청

[15.05.27]Sekitani 교수 초청

[15.05.04]PNEL 단체사진

[15.05.04]PNEL 단체사진

[15.04.06]PNEL 봄 사진

[15.04.06]PNEL 봄 사진

[15.02.13]2014년도 학위수여식

[15.02.13]2014년도 학위수여식

[15.01.30-31]Joint symposium w/ KHU

[15.01.30-31]Joint symposium w/ KHU

[15.01.18-20] Symposium

[15.01.18-20] Symposium

[14.12.30] 2014년 송년회

[14.12.30] 2014년 송년회

[14.12.23] 대학원생 연구장려 시상식

[14.12.23] 대학원생 연구장려 시상식

[14.12.23] 대학원생 연구장려 시상식

[14.12.23] 대학원생 연구장려 시상식

[14.10.30] PNEL 가을사진

[14.10.30] PNEL 가을사진

[14.09.03] 고준식 장학금 수여식

[14.09.03] 고준식 장학금 수여식

[14.10.18] 김미성 선배 결혼식

[14.10.18] 김미성 선배 결혼식

[14.07.09-11]Joint workshop(w/ Ewha)

[14.07.09-11]Joint workshop(w/ Ewha)

[14.05.03] 임상혁 교수 초청 세미나

[14.05.03] 임상혁 교수 초청 세미나

[14.04.01] PNEL 봄 단체사진

[14.04.01] PNEL 봄 단체사진

[14.02.17-18]Joint Symposium(UNIST)

[14.02.17-18]Joint Symposium(UNIST)

[14.02.14] 2014년도 졸업식

[14.02.14] 2014년도 졸업식

[14.01.19-21] Optoelec. Joint Sympo.

[14.01.19-21] Optoelec. Joint Sympo.

[14.01.08] Stephen Forrest 교수 방문

[14.01.08] Stephen Forrest 교수 방문

[13.12.18] PNEL 2013년 망년회

[13.12.18] PNEL 2013년 망년회

[13.11.07] PNEL 가을 단체사진

[13.11.07] PNEL 가을 단체사진

[13.04.09] PNEL 봄 단체사진

[13.04.09] PNEL 봄 단체사진

[12.11.03] 신소재 단체 산행

[12.11.03] 신소재 단체 산행

[12.11.01] PNEL 가을 단체사진

[12.11.01] PNEL 가을 단체사진

[12.10.17] J.Rogers 방문

[12.10.17] J.Rogers 방문

[12.08.16] 랩 회식

[12.08.16] 랩 회식

[12.03.30] 신소재 신입생 환영회

[12.03.30] 신소재 신입생 환영회

[12.01.15-17] Joint Sympo.(w/ SKKU)

[12.01.15-17] Joint Sympo.(w/ SKKU)

[11.12.28] PNEL 송년회

[11.12.28] PNEL 송년회

[11.12.27] 미리선배 송별식

[11.12.27] 미리선배 송별식

[11.10.27] PNEL 가을사진

[11.10.27] PNEL 가을사진

[11.10.26] PNEL 회식

[11.10.26] PNEL 회식

[11.09.02-03] 고분자연수회

[11.09.02-03] 고분자연수회

[11.08.21-25] 2011 SPIE

[11.08.21-25] 2011 SPIE

[11.07.23-24] 랩 MT

[11.07.23-24] 랩 MT

[11.04.25-29] 2011 MRS Spring

[11.04.25-29] 2011 MRS Spring

[11.04.25-29] 2011 MRS Spring

[11.04.25-29] 2011 MRS Spring

[11.04.25-29] 2011 MRS Spring

[11.04.25-29] 2011 MRS Spring

[11.04.12] PNEL 봄 사진

[11.04.12] PNEL 봄 사진

[11.02.11] 2010 학년도 학위수여식

[11.02.11] 2010 학년도 학위수여식

[11.01.19-21] Joint Symposium

[11.01.19-21] Joint Symposium

[11.01.03] 폭설이 내린 날

[11.01.03] 폭설이 내린 날

[10.12.30] PNEL 송년회

[10.12.30] PNEL 송년회

[10.11.25] PNEL 가을사진

[10.11.25] PNEL 가을사진

[10.10.07-08] 한국 고분자 학회

[10.10.07-08] 한국 고분자 학회

[10.10.07-08] 한국 고분자 학회

[10.10.07-08] 한국 고분자 학회

[10.09.16] PNEL 회식

[10.09.16] PNEL 회식

[10.08.27-28] Symposium

[10.08.27-28] Symposium

[10.08.23-27] IUMRS-ICEM 2010

[10.08.23-27] IUMRS-ICEM 2010

[10.08.17-20] NanoKorea 2010

[10.08.17-20] NanoKorea 2010

[10.08.17-20] NanoKorea 2010

[10.08.17-20] NanoKorea 2010

[10.08.17-20] NanoKorea 2010

[10.08.17-20] NanoKorea 2010

[10.04] 2010 MRS Spring Meeting

[10.04] 2010 MRS Spring Meeting

[10.04] 2010 MRS Spring Meeting

[10.04] 2010 MRS Spring Meeting

[10.05.19-20] 2010 ME&D 학회

[10.05.19-20] 2010 ME&D 학회

[10.05.19-20] 2010 ME&D 학회

[10.05.19-20] 2010 ME&D 학회

[10.06.25] 고분자 연수회

[10.06.25] 고분자 연수회

[10.05.06] 랩 회식

[10.05.06] 랩 회식

[10.04.29] 랩 회식

[10.04.29] 랩 회식

[10.04.14] PNEL 봄 사진

[10.04.14] PNEL 봄 사진

[10.03.19] 신입생 환영회

[10.03.19] 신입생 환영회

[09.10.30] 랩 단체사진

[09.10.30] 랩 단체사진

[09.06.19] 고분자 연수회

[09.06.19] 고분자 연수회

[09.02.19] 랩 회식

[09.02.19] 랩 회식

[09.02.14] 구룡포 랩 MT

[09.02.14] 구룡포 랩 MT